Loading...

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. SCOPUL NOTEI DE INFORMARE

Prin această Notă de informare, vă aducem la cunoştinţă modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal în scopurile identificate mai jos, prin intermediul site-ului https://asociatiacasabuna.ro/ (”Site-ul”), precum şi drepturile persoanelor vizate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (”GDPR”).
Prin susținător sau persoană vizată se va înțelege persoana fizică care îşi înregistrează, prin intermediul Site-ului, datele sale cu caracter personal şi semnează pentru distribuirea impozitului pe venit în favoarea Asociaţiei Casa Bună, conform celor prevăzute în această Notă de informare.

2. CINE ESTE OPERATORUL DE DATE?

ASOCIAŢIA CASA BUNĂ, cu sediul în Comuna Jilava, Sat Jilava, Şoseaua Giurgiului nr.78, construcţia C1, parter, camera 1, e-mail contact@asociatiacasabuna.ro, număr de înregistrare în Registrul Naţional ONG 1321/A/2020, are calitatea de operator de date conform GDPR. În cuprinsul acestui document, ASOCIAŢIA CASA BUNĂ va fi denumită Operatorul sau Asociaţia.

3. CE DATE CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE PRIN SITE?

În scopurile descrise mai jos, Asociaţia prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:
a) datele care apar pe formularul tip 230 (Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat), inclusiv Anexa la acesta, după caz: nume, prenume, iniţiala tatălui, adresă, e-mail, telefon, cod numeric personal (CNP), procentul din impozit distribuit către Asociaţie (maximum 3,5%), opţiunea privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani, bursa privată şi contract aferent, semnătură;
b) datele prelucrate în scopul identificat la punctul 4 litera b) de mai jos: nume, prenume, adresa de e-mail, telefon, corespondenţa purtată.
c) datele rezultate din navigarea pe Site și colectate prin intermediul cookie-urilor: detalii cu privire la acestea, modul de funcționare și inactivare sunt disponibile în Politica de cookie-uri.

4. CARE SUNT SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRĂRILOR?

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal şi temeiurile juridice sunt următoarele:
a) înregistrarea datelor şi semnăturii susținătorului, generarea formularului 230 în format PDF şi depunerea (fizic sau online) formularelor completate şi semnate la organul fiscal competent, în baza consimţământului persoanei vizate care completează, semnează şi trimite datele Operatorului (articolul 6 alineatul (1) litera a) din GDPR);
b) comunicarea ulterioară cu susținătorul la datele de contact completate (e-mail, telefon) în scopuri legate de activitatea Asociaţiei, cum ar fi transmiterea de materiale informative, invitaţii la acţiunile desfăşurate, solicitare de suport pentru proiectele Asociaţiei, rapoarte de activitate etc., în baza consimţământului persoanei vizate care completează, semnează şi trimite datele Operatorului (articolul 6 alineatul (1) litera a) din GDPR);
c) validarea înregistrării datelor în Site prin transmiterea unui e-mail la adresa introdusă în Site, în baza interesului legitim al Operatorului de a aplica măsuri de securitate (articolul 6 alineatul (1) litera f) din GDPR);
d) dacă este cazul, contactarea susţinătorului pentru efectuarea pasului de validare în cazul în care acesta nu este realizat în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea datelor în Site, în baza interesului legitim al Operatorului de a obţine susţinere pentru activitatea desfăşurată (articolul 6 alineatul (1) litera f) din GDPR);
e) apărarea/ conservarea drepturilor Asociaţiei în cazul unui eventual litigiu, în baza interesului legitim al Operatorului de a se apăra (articolul 6 alineatul (1) litera f) din GDPR).
Dacă nu doriţi ca datele cu caracter personal să fie prelucrate conform celor precizate în acest document, vă rugăm să nu introduceţi nicio dată în Site. Puteţi susține Asociaţia prin descărcarea formularului 230 în format PDF, completarea datelor, semnarea formularului şi depunerea lui direct la organul fiscal competent.
Precizăm faptul că persoana vizată are dreptul de a-şi retrage în orice moment consimțământul exprimat cu privire la prelucrările de la literele a) şi b), însă fără a afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii.

5. CÂT TIMP SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe o perioadă limitată de timp, după cum urmează:
a) în situaţia în care susţinătorul completează în Site datele sale şi optează pentru transmiterea de către Asociaţie a formularului în format PDF la organul fiscal competent, validând înregistrarea, atunci datele şi formularul generat sunt păstrate un termen de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul în care susţinătorul optează pentru distribuirea pe 2 ani, termen care începe să curgă de la data de 25 mai 2022, termenul final de depunere a formularului la ANAF;
b) în situaţia în care susţinătorul completează în Site datele sale şi optează pentru transmiterea de către Asociaţie a formularului în format PDF la organul fiscal competent, dar nu validează înregistrarea, atunci datele şi formularul generat sunt şterse cel mai târziu la data de 25 mai 2022.

6. CUI SUNT TRANSMISE DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt destinate utilizării de către Asociaţie exclusiv în scopurile menţionate mai sus şi le poate transmite/ oferi acces la acestea următorilor destinatari, dacă este cazul:
a) organul fiscal competent în cazul în care persoana vizată optează pentru transmiterea formularului de către Asociaţie;
b) instituții/ autorități centrale și locale în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale operatorului (ex. ANSPDCP, ANAF, poliție, parchet etc.);
c) instanțe de judecată în vederea formulării de acțiuni, apărări și reprezentării în instanță;
d) colaboratori/ furnizori de servicii utilizați de către Operator în activitatea sa inclusiv, dar fără a se limita la domenii precum IT, găzduire site etc. Asociaţia nu transferă date cu caracter personal către țări din afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European (așa-numitele țări terțe).

7. CARE SUNT DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ȘI CUM POT FI EXERCITATE?

Conform prevederilor legale aplicabile (articolele 12-22 din GDPR), persoana vizată are următoarele drepturi: de acces, la rectificare, la ştergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), la restricţionarea prelucrării, la portabilitatea datelor, la opoziţie, de a solicita și a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii luate în privința persoanei vizate, care produce efecte juridice și care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată (precizăm că Asociaţia nu utilizează în prelucrările efectuate un mecanism de decizie automată), de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal bazate pe acest temei legal, de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau unei instanţe competente.
În cazul în care persoana vizată consideră că drepturile sale au fost încălcate, se poate adresa oricând, cu o plângere sau o sesizare în acest sens, Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, România, www.dataprotection.ro.
Pentru exercitarea drepturilor, persoanele vizate pot contacta Asociaţia la datele de contact de mai sus.
Top